MHE - Izbor turbine i generatora za mikro hidroelektrane

Ocena korisnika:   / 1
NajlošijeNajbolje 
Za razliku od „velikih” elektrana, mikro hidroelektrane  su ekološki najmanje invazivan tip objekata, pošto se najčešće maksimalno prilagođavaju postojećim uslovima u prirodi. Definicija mikro HE se razlikuju od zemlje do zemlje, ali u svakom slučaju uključuju sisteme koji imaju maksimalno nekoliko MW instalisane snage . Po kriterijumima koji važe u našoj zemlji, klasifikacija je sledeća: mikro do 500 kW, mini od 500 kW do 2 MW i male od 2 MW do 10 MW.
 
 U principu, mikro HE mogu raditi kao izolovane (za napajanje malih udaljenih seoskih područja, farmi, manjih turističkih naselja i sl.), ili priključene na javnu distributivnu mrežu (u slučaju da se nalaze blizu postojeće distributivne infrastrukture). Najčešće snage izolovanih mikro HE ne prelaze 300 kW, kada se one prilagođavaju prirodnim uslovima vodotoka, bez izgradnje velikih veštačkih jezera.
 
Istorijski, izolovane mikro HE nastale su na principu vodenica, čiji se mlinski kamen pokreće preko lopatica u koje udara vodeni mlaz. Mikro HE se standardizuju na postojeće naizmenične sisteme 50 Hz, sa malim varijacijama napona i učestanosti na izlazu. To zahteva ugradnju brzog i efikasnog sistema za kontrolu brzine (obično zasnovan na mehaničkim regulatorima, osetljivim na promenu brzine i hidrauličkim zatvaračima za zatvaranje/otvaranje ventila za dotok vode).
 
Izbor najboljeg tipa turbine i generatora prvenstveno zavisi od karakteristika lokacije MHE, veličine pada, željene (potrebne) snage na izlazu i brzine generatora (eventualno i drugih uređaja priključenih na turbinu).
Svaku turbinu mikro HE opisuju dve osnovne karakteristike: snaga-brzina i stepen iskorišćenja-brzina. Za definisani pad, turbine rade najefikasnije (optimalno) pri tačno određenoj brzini i protoku, ali je njihova eksploatacija moguća i u drugim uslovima, ali uz smanjeni stepen iskorišćenja.

Često mašine pokretane turbinom (kao što su električni generatori) imaju veću brzinu obrtanja od optimalne brzine same turbine. Zato se koriste multiplikatori i drugi tipovi uređaja za povećanje brzine, kako bi se smanjili gubici i izbegli drugi eksploatacioni problemi. Po pravilu, odnose brzine turbine i generatora koji su veći od 3:1 treba izbegavati, dok se teži da se ima odnos brzina manji od 2,5:1.

Share
English French German Italian Portuguese Russian