MHE - Građevinska dozvola, građenje objekta i sticanje upotrebne dozvole

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Ekapija: Izgradnja malih hidroelektrana i proizvodnja električne energije u Srbiji - Građevinska dozvola, građenje objekta i sticanje upotrebne dozvolePo izvršenoj tehničkoj kontroli glavnog projekta i pozitivnom izveštaju o izvršenoj tehničkoj kontroli, odnosno potvrđivanju ispravnosti na samom projektu, podnosi se zahtev za izdavanje građevinske dozvole nadležnom organu jedinice lokalne samouprave. Za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju male hidroelektrane nadležan je nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Ako je mala hidroelektrana locirana u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara, kao i objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja, u skladu sa zakonom, onda je nadležni organ ministarstvo nadležno za poslove građenja ili nadležni organ autonomne pokrajine, ako se elektrana nalazi na njenoj teritoriji.

Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, prilaže se (*96): 1) lokacijska dozvola; 2) glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli i potvrdom o ispravnosti; 3) dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu; 4) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta; 5) dokaz o uplati administrativne takse; 6) energetska dozvola (ako je snaga elektrane veća od 1 MW)

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, uz zahtev se podnosi i izveštaj revizione komisije. Građevinska dozvola se izdaje u roku od osam dana od dana podnošenja urednog zahteva. Građevinska dozvola se izdaje u obliku rešenja. Sastavni deo ovog rešenja je glavni projekat. Građevinska dozvola sadrži naročito podatke o: 1) investitoru; 2) objektu čije se građenje dozvoljava (sa podacima o gabaritu, površini, predračunskoj vrednosti); 3) katastarskoj parceli na kojoj se objekat gradi; 4) roku važenja građevinske dozvole i roku završetka građenja, 5) dokumentaciji na osnovu koje se izdaje.

Ako nadležni organ po prijemu zahteva utvrdi da projekat nije urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, obavestiće investitora u roku od 8 dana i naložiti mu da u roku od 30 dana uskladi projekat. Ukoliko investitor to ne uradi u predviđenom roku, zahtev se odbija. Po žalbi na rešenje o građevinskoj dozvoli jedinice lokalne samouprave, rešava Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja. Nadležni organ autonomne pokrajine rešava po žalbi protiv prvostepenog rešenja donetog u postupku za izdavanje građevinske dozvole, koje je doneo nadležni organ jedinice lokalne samouprave, donetog za građenje objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine.

Grad Beograd rešava po žalbi protiv prvostepenog rešenja o građevinskoj dozvoli donetoj za građenje ili rekonstrukciju objekata do 800 m bruto razvijene građevinske površine, na teritoriji grada Beograda, koje je doneo nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Protiv rešenja o građevinskoj dozvoli, koje donosi nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se tužbom može pokrenuti upravni spor.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta u roku od dve godine od dana pravosnažnosti rešenja.

Građenje objekta i tehnički pregled objekta

Investitor je dužan da organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta, 8 dana pre početka izvođenja

radova. Ako je građevinsku dozvolu izdalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, prijava se podnosi i građevinskoj inspekciji na čijoj teritoriji se nalazi objekat za koji se podnosi prijava početka izvođenja radova.

Prijava sadrži datum početka i rok završetka građenja, odnosno izvođenja radova. Pre početka građenja, investitor obezbeđuje: 1) obeležavanje građevinske parcele, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija, u skladu sa propisima kojima je uređeno izvođenje geodetskih radova; 2) obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom, koja sadrži broj građevinske dozvole i podatke o: objektu koji se gradi, investitoru, odgovornom projektantu, izvođaču radova, početku građenja i roku završetka izgradnje.

Građenje objekata, odnosno izvođenje radova može da vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji su upisani u odgovarajući registar za građenje objekata, odnosno za izvođenje radova (u daljem tekstu: izvođač radova). Građenje objekta, odnosno izvođenje radova iz člana 133. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji, može da vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje je upisano u odgovarajući registar za građenje te vrste objekata, odnosno za izvođenje te vrste radova, koje ima zaposlena lica sa licencom za odgovornog izvođača radova i odgovarajuće stručne rezultate, odnosno koje poseduje licencu za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina.

Obaveze izvođača radova su da: pre početka radova potpiše glavni projekat, rešenjem odredi odgovornog izvođača radova, odgovornom izvođaču radova obezbedi ugovor o građenju i dokumentaciju na osnovu koje se gradi objekat, obezbedi preventivne mere za bezbedan i zdrav rad u skladu sa zakonom. Izvođač radova dužan je da: izvodi radove prema dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, organizuje gradilište na način kojim će obezbediti pristup lokaciji, obezbeđuje sigurnost objekta i lica na gradilištu i okoline, obezbeđuje dokaz o kvalitetu izvršenih radova, vodi građevinski dnevnik, građevinsku knjigu i obezbeđuje knjigu inspekcije, obezbeđuje objekte i okolinu u slučaju prekida radova.

Na gradilištu je potrebno da se stalno nalazi ugovor o građenju, Rešenje o određivanju odgovornog izvođača radova na gradilištu i glavni projekat, tj. dokumentacija na osnovu koje se objekat gradi. Investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za koje je izdata građevinska dozvola. Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

U vršenju stručnog nadzora na objektu ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu ili preduzetničkoj radnji koje je izvođač radova na tom objektu, lica koja vrše inspekcijski nadzor, kao ni lica koja rade na poslovima izdavanja građevinske dozvole u organu nadležnom za izdavanje građevinske dozvole. Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom. Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, a u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog Zahteva za izvršenje tehničkog pregleda objekta organu nadležnom za poslove građevinarstva.

Tehnički pregled objekata za koje je građevinsku dozvolu donelo Ministarstvo, vrši komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova. Tehnički pregled objekta za koji je građevinsku dozvolu izdao nadležni organ autonomne pokrajine, vrši komisija koju obrazuje taj organ ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Tehnički pregled objekta za koji je građevinsku dozvolu izdala jedinica lokalne samouprave, vrši komisija koju obrazuje organ nadležan za poslove građevinarstva jedinice lokalne samouprave ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome se poveri vršenje tih poslova i koje je upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

Tehnički pregled objekta obezbeđuje investitor, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. U vršenju tehničkog pregleda, za objekte za koje je rađena studija uticaja na životnu sredinu, mora da učestvuje lice koje je stručno iz oblasti koja je predmet studije, a koje ima stečeno visoko obrazovanje odgovarajuće struke, odnosno smera, na studijama drugog stepena diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina (*97).

Troškove rada Komisije plaća investitor. O tehničkom pregledu vodi se zapisnik, koji potpisuju članovi komisije. Ako se, radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu, moraju vršiti prethodna ispitivanja i provera instalacija, uređaja, postrojenja, stabilnosti ili bezbednosti objekta, uređaja i postrojenja za zaštitu životne sredine, uređaja za zaštitu od požara ili druga ispitivanja, ili ako je to predviđeno tehničkom dokumentacijom, komisija za tehnički pregled, odnosno subjekt kome je povereno vršenje tehničkog pregleda može da predloži nadležnom organu da odobri puštanje objekta u probni rad, pod uslovom da utvrdi da su za to ispunjeni uslovi.

Rešenjem o odobravanju puštanja objekta u probni rad utvrđuje se vreme trajanja probnog rada, koje ne može biti duže od jedne godine, kao i obaveza investitora da prati rezultate probnog rada i da po isteku probnog rada nadležnom organu dostavi podatke o njegovim rezultatima. Komisija za tehnički pregled, odnosno subjekt kome je povereno vršenje tehničkog pregleda proverava u toku probnog rada objekta ispunjenost uslova za izdavanje upotrebne dozvole i po isteku roka probnog rada svoj izveštaj dostavlja organu nadležnom za izdavanje upotrebne dozvole.

Upotrebna dozvola

Objekat se može koristiti po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli. Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole (*98) izdaje rešenjem upotrebnu dozvolu, u roku od sedam dana od dana prijema nalaza komisije za tehnički pregled kojim je utvrđeno da je objekat podoban za upotrebu. Upotrebna dozvola sadrži i garantni rok za objekat i pojedine vrste radova utvrđene posebnim propisom. (*99) Postupak za dobijanje upotrebne dozvole je dvostepen.

Žalba se može uložiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, Ministarstvu nadležnom za poslove građenja, odnosno autonomnoj pokrajini ako se objekat gradi na teritoriji autonomne pokrajine. Na rešenje o upotrebnoj dozvoli, kada je donosilac rešenja ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostavljanja.

Detalji o zakonskoj regulativi

96 U slučaju da je mala hidroelektrana snage preko 2MW i da je nadležni organ utvrdio potrebu izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, za dobijanje građevinske dozvole potrebno je podneti i studiju o proceni uticaja na koju je dobijena saglasnost nadležnog organa

97 Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o proceni uticaja, nadležni organ koji je vodio postupak procene uticaja imenuje lice koje učestvuje u radu komisije za tehnički pregled. Ovo imenovano lice moze biti zaposleno ili postavljeno u nadležnom organu, odnosno u drugom organu i organizaciji ili biti nezavisni stručnjak koji poseduje dokaze o kvalifikaciji za učešće u radu tehničke komisije iz člana 22. ovog zakona. Upotrebna dozvola ne može se izdati ako ovo imenovano lice ne potvrdi da su ispunjeni uslovi iz odluke o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja, a u slučaju da je donešena Odluka da se studija mora raditi (važi za elektrane snage preko 2MW).

98 Za izdavanje građevinske dozvole, odnosno upotrebne dozvole za objekat male hidroelektrane je nadležan organ jedinice lokalne samouprave, odnosno Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja ili nadležni organ autonomne pokrajine, ukoliko se objekat nalazi na teritoriji autonomne pokrajine, kada se radi o objektima koji se grade u zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih dobara, kao i objekata u granicama nacionalnog parka i objekata u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja.

99 Odluka o minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste izgrađenih investicionih objekata odnosno izvedenih radova na tim objektima, ("Službeni glasnik SRS", br. 2/74).

Napomena: Tekst je preuzet iz dokumenta-vodiča za invesitore "Izgradnja mini hidroelektrana u Republici Srbiji", čiji su autori Dr Branislava Lepotić Kovačević, dipl.prav. i Bojan Lazarević, dipl.el.inž..

Projekat je realizovan pod podrškom USAID, GTZ / GIZ Srbija i Ministarstva energetike, 2010. godine.

Share
English French German Italian Portuguese Russian