Opštinsko veće

Ocena korisnika:   / 10
NajlošijeNajbolje 
Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i članovi opštinskog veća, koje bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.


Opštinsko veće:

 1. predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština opštine;
 2. neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 3. donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 4. vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 5. rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 6. stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike Srbije
 7. postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave i zamenika načelnika Opštinske uprave
 8. donosi Poslovnik o svom radu na predlog predsednika opštine
 9. utvrđuje kriterijume i merila za određivanje visine zarada i ostalih primanja zaposlenih i postavljenih lica u Opštinskoj  upravi i drugim službama i ostvarivanje drugih prava i obaveza ukoliko nisu egulisana zakonom i kolektivnim ugovorom;
 10. uređuje uslove i način korišćenja prevoznih sredstava i odlučuje o njihovom otuđenju;
 11. daje saglasnost na cene komunalnih usluga;
 12. daje saglasnost na akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta javnih preduzeća;
 13. daje saglasnost na investicione odluke i druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa za koje nije određeno na saglasnost daje Skupština opštine;
 14. daje saglasnost na finansijske planove Mesnih zajednica;
 15. razmatra izveštaje o radu javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
 16. obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i odlukama Skupštine opštine.

Članovi Opštinskog veća SO Brus:

 • Milutin Jeličić, predsednik Opštine Brus (NS)
 • Aranđel Stojković, zamenik pred. opštine Brus (URS?)
 • Svetlana Novčić (NS)
 • Pršić Mikica (DSS)
 • Violeta Čajić 
 • Mitrović Jelena
 • Goran Milić
Share
English French German Italian Portuguese Russian