Skupština opštine Brus

Ocena korisnika:   / 7
NajlošijeNajbolje 

Predsednik Skupštine opštine: dr Miroslav  Panić ,

Zam. pred. SO Brus: Goran Miljojković

Sekretar: Milica Mihajlović,

Odbornički sastav Skupštine opštine Brus:

29 odbornika od toga:

  • 10 Nova Srbija
  • 7 SNS
  • 3 DS
  • 3 SPS-JS
  • 2 URS
  • 2 DSS
  • 2 GG Preobraženje

 Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrdjene Ustavom, zakonom i Statutom opštine.
Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju gradjani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom opštine.

Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih radnih tela, predlaže Skupštini raspravu o odredjenim pitanjima, podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa, postavlja pitanja vezana za rad organa opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.
Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da od organa i službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za sednice Skupštine opštine. Prava i dužnosti odbornika bliže se određuju Poslovnikom Skupštine opštine.

Nadležnosti Skupštine opštine:


1. Donosi Statut opštine i Poslovnik Skupštine opštine,

2. Donosi budžet i usvaja završni račun budžeta,

3. Utvrdjuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada,

4. Donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti,

5. Donosi urbanistički plan i uređuje korišćenje građevinskog  zemljišta,

6. Donosi propise i druge opšte akte,

7. Raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u gradjanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu,

8. Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom,

9. Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom,

10. Bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine,

11. Postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara, Skupštine,

12. Bira i razrešava predsednika opštine, i na predlog Predsednika opštine bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća,

13. Utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji opštini pripadaju po zakonu,

14. Utvrđuje naknadu za uređenje i korišćenje građevinskog zemljišta,

15. Donosi akt o javnom zaduženju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug,

16. Propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,

17. Daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu,

18. Osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti,

19. Daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu,

20. Razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta,

21. Odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama,

22. Informiše javnost o svom radu,

23. Pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povredjuje pravo na lokalnu samoupravu,

24. Daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugih obeležja opštine,

25. Razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština,

26. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Sednice Skupštine opštine su javne. Za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik Skupštine opštine.

Share
English French German Italian Portuguese Russian