Republički fond za PIO - Brus

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Republički fond za PIO - filijala Kruševac - ispostava Brus

Adresa: Mike Đorđevića 7

37220 Brus

telefon: 037/825-566

Šef ispostave: Anđelka Čolovejić

Nadležnosti, ovlašćenja i obaveze

Pravilnikom o organizaciji Fonda („Službeni glasnik RS“, br. 29/08) uređeni su nadležnosti, nazivi i rukovođenje organizacionim jedinicama Fonda.

1. Direkcija Fonda:

- obezbeđuje jedinstvenu primenu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju;

- pruža stručnu pomoć filijalama;

- rešava o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja u drugom stepenu, odnosno i u prvom stepenu kada se radi o primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, izuzev međunarodnih ugovora zaključenih sa državama koje su, kao republike, bile u sastavu SFR Jugoslavije;

- obavlja reviziju rešenja o pravima iz penzijskog i invaldiskog osiguranja donetih u prvom stepenu;

- ustrojava, organizuje i kontroliše matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava u filijalama i vodi evidencije propisane Zakonom;

- organizuje i obavlja internu kontrolu sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja;

- obezbeđuje jedinstvenu primenu informacionih tehnologija u sprovođenju sistema obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja;

- obavlja veštačenje medicinskih činjenica od značaja za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u prvostepenom i drugostepenom postupku;

- obavlja kontrolu nalaza, mišenja i ocene organa veštačenja datih u prvostepenom i drugostepenom postupku;

- priprema godišnji program rada Fonda i prati njegovo sprovođenje;

- priprema i prati realizaciju finansijskog plana Fonda i izrađuje analize i izveštaje u vezi sa ostvarivanjem finansijskog plana;

- vodi prihode po računima za Fond, vrši isplatu penzija i novčanih naknada;

- organizuje i vrši reviziju finansijskog poslovanja Fonda;

- obavlja poslove pravnog prometa i zastupanja Fonda;

- obavlja poslove upravljanja ljudskim resursima;

- obavlja poslove javnih nabavki;

- obavlja poslove u vezi sa informisanjem i javnošću rada Fonda;

- obavlja i druge poslove određene zakonom, opštim i drugim aktima Fonda.

Share
English French German Italian Portuguese Russian