Poreska uprava Brus

Ocena korisnika:   / 8
NajlošijeNajbolje 


Republika Srbija - Ministarstvo finansija

Poreska uprava - Ekspozitura Brus

Adresa: Mike Đorđevića 7

37220 Brus

telefon: 037/825-469, 825-269

Šef službe: Dragana Despotović

DELOKRUG RADA PORESKE UPRAVE

Poreska uprava Republike Srbije je organ državne uprave, koji obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda.

Nadležnost Poreske uprave je da:

1) vrši registraciju poreskih obveznika dodeljivanjem PIB i vodi jedinstven registar poreskih obveznika ;

2) vrši utvrđivanje poreza u skladu sa zakonom ;

3) vrši poresku kontrolu u skladu sa zakonom ;

4) vrši redovnu i prinudnu naplatu poreza i sporednih poreskih davanja;

5) otkriva poreska krivična dela i njihove izvršioce i u vezi sa tim preduzima zakonom propisane mere ;

6) pokreće i vodi prvostepeni poreskoprekršajni postupak i izriče kazne i zaštitne mere za poreske prekršaje ;

6a) vodi drugostepeni poreskoprekršajni postupak i odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskoprekršajnom postupku;

7) odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane organizacionih jedinica Poreske uprave;

7a) odlučuje o žalbama izjavljenim protiv rešenja donetih u poreskom postupku od strane nadležnih organa jedinica lokalne samouprave;

8) stara se o primeni međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja ;

9) razvija jedinstveni poreski informacioni sistem ;

10) vodi poresko knjigovodstvo ;

11) planira i sprovodi obuku zaposlenih ;

11a) vrši nadzor nad primenom zakona i drugih propisa od strane njenih organizacionih jedinica i po izvršenom nadzoru preduzima mere u skladu sa zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak;

11b) vrši unutrašnju kontrolu rada i ponašanja poreskih službenika i nameštenika u vezi sa radom i u slučajevima kada se utvrdi protivpravno postupanje ili ponašanje pokreće i vodi odgovarajuće postupke radi utvrđivanja odgovornosti;

12) pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima u primeni poreskih propisa , u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u Poreskoj upravi ;

13) obezbeđuje javnost u radu ;

14) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom .

Share
English French German Italian Portuguese Russian