Uslovi dobijanja priključka (u pripremi)

Ocena korisnika:   / 0
NajlošijeNajbolje 

Prenos vlasništva

Prenos vlasnišništva nad vodovodnim priključkom ostvaruje se po osnovu pravno valjanog dokumenta:

 • Ugovora o kupovini objekta u kome se nalazi priključak na vodovodnu mrežu
 • Rešenja nadležnog suda o sticanju prava nad objektom u kome se nalazi priljučak na vodovodnu mrežu (nasledstvo, poklon...)
 • Saglasnosti vlasnika vodomerskog mesta

Za ostvarenje prava za prenos vlasništva nad vodovodnim priključkom neophodno je:

 • Zahtev za prenos vlasništva (preuzmite ovde...)
 • Kopiju pravno valjanog dokumenta
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 037/825-486

Prava i obaveze korisnika

Poštovani potrošači,
prava i obaveze JKP »RASINA» i korisnika usluga propisane su Zakonom o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS 16/97, 42/98).

Obaveze potrošača su da:

 • održavate kućne instalacije vodovodne i kanalizacione mreže počev od šahte za merni uređaj vodovoda (od tzv. prvog ventila u šahti);
 • omogućite očitavanje vodomera (šahta mora biti dostupna i brojčanik vodomera vidljiv);
 • pismenim putem u roku od 3 (tri) dana obavestite JKP »RASINA» o svim promenama od značaja za pružanje, obim i naplatu usluga;
 • obračun za isporučenu vodu i odvođenje otpadnih voda platite u roku od ?? dana od dana prijema računa;
 • vašu potrošnju korigujete u okviru dozvoljene mesečne potrošnje – ??? m3 po članu domaćinstva za 31 dan.

NIJE DOZVOLjENO

 • samovoljno popravljati vodomer niti preduzimati bilo kakve druge intervencije na javnoj instalaciji;
 • samovoljno priključenje na javne instalacije vodovoda i kanalizacije;
 • korišćenje javne instalacije vodovoda i kanalizacije na način koji može ugroziti sigurnost ostalih korisnika i sigurnost sistema.

Prava potrošača su:

 • da tražite kontrolu vodomera;
 • da uložite pismeni prigovor na visinu računa u roku od ?  dana od dana ispostavljanja računa.

Pravo JKP »RASINA» je da privremeno uskrati pružanje usluge u slučaju:

 • da je račun neizmiren u roku od dva meseca uzastopno;
 • neovlašćenog preduzimanja bilo kakve intervencije na priključku;
 • da kućne instalacije ugrožavaju bezbednost ljudi i objekata;
 • nepridržavanja mera štednje u slučaju poremećaja u vodosnabdevanju;
 • da je oneomogućeno očitavanje vodomera u dva uzastopna očitavanja;
 • kvara većeg obima na kućnim instalacijama.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam stručne službe u JKP »RASINA» tel. 037/825-486

Share

037/825-486